Fryske
Reklamepriis

 

FRYSK Makelaars

De man komt oeremis binnen om de reden fan syn panyk oan te jaan: hy hat gjin doel oer it ferkeapjen fan in hûs, lit stean fan syn eigen hûs. De frou stelt him mei in ‘ah je’ fourtendaliks gerêst. Dat FRYSK Makelaars dat foar him regelje kin. Foar in fêste, lege fergoeding. Mei oare wurden: gjin ferrassingen efternei. En je kinne it mei in gerêst hert oan harren oerlitte. Mei de ôfsluting fan it spotsje jout FRYSK Makelaars oan wêr’t it de klant wier om giet: it hûs ferkeapje! FRYSK Makelaars rjochtet him dúdlik op 'e Fryske merk: de merknamme sil dêrom bewust keazen wêze. En ek begrypt it bedriuw dat je de klant better berikke troch dy yn de eigen taal oan te sprekken.

 

 

Rederij Doeksen

Troch it entûsjasme dêr't dit spotsje mei ynsprutsen is, kriget men der al gau sin oan om in kaartsje te boeken foar in besite oan Skylge of Flylân! De gelûden op de eftergrûn, fan de boat en de kobben, fersterkje dat effekt noch. Húshâldingen mei jonge bern hoege it net te litten: bern reizgje fergees. Mei it brûken fan de Fryske taal rjochtet Doeksen him mei opsetsin op de Fryske merk. Krekt foar de Friezen is it maklik om noch efkes te kiezen foar in boeking op it lêste momint. Foar it brûken fan it eigentiidske 'kids' oer (ek yn Fryslân wurde soksoarte wurden brûkt) stiet dúdlik de kar foar geve Fryske wurden lykas Skylge, bern, fergees, reedride en betingsten.

 

 

Meulen & Baarsma

It iennichste fan de trije spotsjes dat dúdlik kiest foar in fleurige muzikale eftergrûn foar de sprutsen tekst. Dêrmei wurdt al gau in sfear fan goede kwaliteit skept yn kombinaasje mei ‘de histoaryske bûtenpleats' en de bêste bêden. Dan de oankundiging fan de bêdeshow. Mar de unike lokaasje wol net sizze eksklusyf. Mei 'foar itselde jild keapje wy op De Klinze' wurdt it spotsje ôfsletten. Net djoerder as yn oare winkels of by oare oanbieders, wol Meulen & Baarsma sizze. Meulen & Baarsma kiest konsekwint foar de Fryske taal. Eardere radiospotjes mar ek in telefyzjereklame mei Rutger Hauer waarden al earder útstjoerd, yn it Frysk. Dy lêste krige dermei yn 2015 in earfolle fermelding.