De winner fan de
17e radio-Reklamepriis 2018
is bekend!

Oant it lêst ta waard der noch drok stimd op de nominearre spots. Sneon 1 desimber is dúdlik wurden dat mear as de helte fan alle stimmen gien is nei de kampanjespot fan 113 selsmoard previnsje (opdrachtjouwer GGD Fryslân) mei de titel ‘Stel de fraach fan dyn libben’. In ynkringende boadskip mei pynlike stiltemominten, dy’t de harker fuortdaliks yn de besnijing hâldt. Hooplik wurdt hjirmei in hjoeddeistich gefoelich taboe trochbrutsen.

Lês ek it artikel hjiroer op ItNijs: 113 selsmoardprevinsje is winner fan 17e Fryske Radioreklamepriis