De 18e Fryske radio-
reklamepriis wurdt yn de twadde
helte fan 2019 wer útrikt.
Noch efkes geduld dwaan

Tongersdei 17 jannewaris om âlve oere is de 17e Fryske radio-Reklamepriis (FRP) útrikt troch Geart Benedictus fan de Ried fan de Fryske Beweging oan GGD Fryslân (Gemeentelijke Gezonheidsdienst).

Mei noch twa oare nominearren te witten: Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden mei ‘Passend Lezen’ en erotykwinkel Euphoria út it Hearrenfean mei it spotsje 'Nije dingen ûntdekke yn de sliepkeamer?', krige de radiokampanjespot ‘Stel de fraach fan dyn libben’ fan 113 Selsmoard Previnsje’ 57% fan alle publyksstimmen.
Manager GGD Fryslân Frans Haenen fan it projekttiim Supranet Fryslân krige út hannen fan Geart Benedictus (Ried fan de Fryske Beweging) it ferneamde Grutte Pier-byldsje, de oarkonde en in sjek mei in wearde fan €250,-.

Oanslutend binne ‘skeppers en skriuwers’ fan it winnende spotsje; ynsprekker en produsint Syb van der Ploeg, Geertje Spijkerman, Nico Outhuyse en Roely Boer yn it sintsje setten.

De FRP kommisje makke de ferwizing nei in útspraak fan Nelson Mandela (1918-2013); ‘As jo mei in minske prate yn in taal dy’t hy ferstiet, giet it yn syn holle. As jo mei himsels prate yn syn eigen taal, giet it yn syn hert!’

Neffens de sjuery: In sljochtwei hinne fraach; ‘Hé alles goed?’, folge troch in pynlike stiltme. De harker nei de radio sil grif de earen opstekke en syn oandacht rjochtsje op wat fierder komt. Fuortzappe, dat docht men net by radioreklame. Dy ynkringende sfear konfrontearret. Persoanlike fragen stelle wurket wis by radioreklame. It set jin as harker oan it neitinken. It Frysk is hjir op in natuerlike wize brûkt. Dêrtroch sil de doelgroep it ûnderwerp goed begripe. De stimme fan de ynsprekker is fan feneamd Fryske sjonger en tagelyk produsint Syb van der Ploeg. De útdrukking fan de ynkringende boadskip, alhiel sûnder muzyk, past hielendal by it doel. Doar persoanlik fragen te stellen ek al folgje ûngemaklike stiltmes. Hooplik wurdt hjirmei in ‘nij’ taboe trochbrutsen. Mei reden wurdt net tefolle ynformaasje jûn, mar wol ien hiel wichtich boadskip: doar jin ‘dy fraach fan dyn libben!’ te stellen.

De Fryske Reklamepriis is yn it libben brocht om it brûken fan de Fryske taal of in Fryske streektaal yn reklame-uteringen te stimulearjen. De FRP is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging. Op 14 maart 1995 waard de earste FRP útrikt en dy wie doe allinnich noch foar radioreklame. Yn 1999 is de earste telefyzereklamepriis útrikt.

It orizjinele libbensgrutte byld fan Grutte Pier is makke troch Anne Woudwijk en stiet yn Kimswert. By de FRP stiet it byldsje foar it selsbewust brûken fan it Frysk yn de kommunikaasje. It is mei de FRP in kwestje fan oanhâlde as storein mei Frysktalige reklames yn Fryslân, foar in grutte oermacht oan Hollânsktalige spots oer. It byldsje hat dan ek de útstrieling fan swier, grut, sterk en ûnfersetlik.

Siem de Vlas (foarsitter) Fryske ReklamePriisSiem de Vlas (foarsitter) Fryske ReklamePriisGeart Benedictus (Ried fan de Fryske Beweging) rikt oarkonde en sjek út oan manager GGD Fryslân, Frans HaenenGeart Benedictus (Ried fan de Fryske Beweging) rikt oarkonde en sjek út oan manager GGD Fryslân, Frans HaenenOarkonde[fan lofts nei rjochts]; Geart Benedictus, Geertje Spijkerman, Nico Outhuyse, Reina Denkers (Kommunikaasje meiwurker feilichheidskrite Fryslân), Syb van der Ploeg, Roely Boer, Frans Haenen en Siem de Vlas
Geart Benedictus rikt oarkonde en Grutte Pier-byldsje út oan ‘skeppers en skriuwers’ radiospot [fan lofts nei rjochts]; Syb van der Ploeg (ynsprekker), Geertje Spijkerman, Nico Outhuyse en Roely Boer. Geart Benedictus rikt oarkonde en Grutte Pier-byldsje út oan ‘skeppers en skriuwers’ radiospot [fan lofts nei rjochts]; Syb van der Ploeg (ynsprekker), Geertje Spijkerman, Nico Outhuyse en Roely Boer. [fan lofts nei rjochts]; Geart Benedictus, Geertje Spijkerman, Nico Outhuyse, Reina Denkers, Syb van der Ploeg, Roely Boer, Frans Haenen en Siem de Vlas[fan lofts nei rjochts]; Geart Benedictus, Geertje Spijkerman, Nico Outhuyse, Reina Denkers, Syb van der Ploeg, Roely Boer, Frans Haenen en Siem de Vlas

 

Opdrachtjouwer: Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden: ‘Passend Lezen’

Produsint: Van de Laar en Van Efferen studio’s, productiehuis voor beeld en geluid te Vught

Dizze radiocommercial hâldt jin fuortdaliks yn de besnijing. Wat is hjir te rêden? Wêr sil dat ‘broeierich swijen’ op útdraaie? It fragmint komt út it boek ‘Swarte Ingels’ [2004] en wurdt troch skriuwer Willem Schoorstra sels yn geef Frysk foarlêzen. De sinnen binne mei soarch keazen, erotyk docht it ommers altiten goed by de harker. It boadskip draait hielendal om minsken mei lêsbeheiningen, dy’t net omgean kinne mei it gewoane printe boek. De commercial tinkt ús in prikeljend ferhaal yn it ferhaal fan it boadskip. De oansprekkende doelgroep hoecht wier neat mear te missen op it mêd fan goeie Fryske boeken. It spotsje is tsjinstber oan it produkt. It ynformative twadde part, sein mei de waarme donkere stimme fan programmamakker Douwe Heeringa, komt jin oer as in oanbefelling fan in bertroude húsdokter. De drompel fan skrutens wurdt sa weihelle. Beheiningen yn lêzen hoecht hjoed-de-dei wier gjin swierrichheid mear te wêzen.

 

 

Opdrachtjouwer: Euphoria mei radiospotsje:  'Nije dingen ûntdekke yn de sliepkeamer?'

Produsint: John de Vries

Dit spotsje oer it wolwêzen fan in minske op in hiel oar mêd, is wer ris wat oars as wat men daagliks op de radio hearre kin. Dat mei jin fuortdaliks de fraach te stellen oer, ‘nije erotyske dingen’ ûntdekke yn ‘e sliepkeamer. Soks leit foar guon minsken grif noch yn in taboesfear bewuolle. Wat meie dy nijsgjirrige ‘nije dingen’ om driften geande te meitsjen dan wol wêze? De sfear wurdt iepenbrutsen, wannear’t in kwierige frouljusstimme yn natuerlik Frysk jin útnûget en gean nei de aardichste winkel fan Fryslân ta, mei it bêste eroatyske boartersguod. It prikeljende ferhaal fan it spotsje, bewuolle yn delbêdzjende esotearyske muzyk, past alhiel by it DNA fan dizze winkel; yn it earste oankommen gewoan leechdrompelich mar dochs noch mei in bewyske fan heimsinnigens der omhinne. Dat is erotyk dochs? Hawar, hoe heech of leech de drompel ek lizze mei foar minsken, dy frouljusstimme mocht om ús noch wol wat mear ûndogensker klinke.

 

 

Opdrachtjouwer: GGD Fryslân, Stichting 113 Fryslân:  '‘Hé alles goed?'

Produsint: Syb van der Ploeg producties

In sljochtwei hinne fraach, folge troch in pynlike stilte. De harker nei de radio sil grif de earen opstekke en him konsintrearje op wat fierder komt. Fuortzappe, dat docht men net by radioreklame. De ynkringende sfear is delset. Persoanlike fragen stelle wurket mei radioreklame. It set jin sûnder erch as harker oan it neitinken. It Frysk is hjir op in trochtocht natuerlike wize brûkt. Dêrtroch sil de doelgroep de bedoeling fan dizze commercial goed begripe. De bekende stimme fan de ynsprekker is fan de Fryske sjonger en produsint fan dit spotsje, Syb van der Ploeg. De útdrukking fan dit ynkringende boadskip, alhiel sûnder muzyk, past hielendal by it doel. Persoanlik fragen stelle mei ûngemaklike stiltes. Hooplik wurdt hjirmei in noch net bekend ‘nij’ taboe trochbrutsen. Der wurdt hjir net tefolle ynformaasje jûn, mar wol ien hiel wichtige gedachte: doar jin ‘dy fraach fan dyn libben!’ te stellen.