De 18e Fryske radio-
reklamepriis wurdt yn de twadde
helte fan 2019 wer útrikt.
Noch efkes geduld dwaan

 

Opdrachtjouwer: GGD Fryslân, Stichting 113 Fryslân:  '‘Hé alles goed?'

Produsint: Syb van der Ploeg producties

In sljochtwei hinne fraach, folge troch in pynlike stilte. De harker nei de radio sil grif de earen opstekke en him konsintrearje op wat fierder komt. Fuortzappe, dat docht men net by radioreklame. De ynkringende sfear is delset. Persoanlike fragen stelle wurket mei radioreklame. It set jin sûnder erch as harker oan it neitinken. It Frysk is hjir op in trochtocht natuerlike wize brûkt. Dêrtroch sil de doelgroep de bedoeling fan dizze commercial goed begripe. De bekende stimme fan de ynsprekker is fan de Fryske sjonger en produsint fan dit spotsje, Syb van der Ploeg. De útdrukking fan dit ynkringende boadskip, alhiel sûnder muzyk, past hielendal by it doel. Persoanlik fragen stelle mei ûngemaklike stiltes. Hooplik wurdt hjirmei in noch net bekend ‘nij’ taboe trochbrutsen. Der wurdt hjir net tefolle ynformaasje jûn, mar wol ien hiel wichtige gedachte: doar jin ‘dy fraach fan dyn libben!’ te stellen.