De 18e Fryske telefyzje-
reklamepriis wurdt yn de earste
helte fan 2019 wer útrikt.
Noch efkes geduld dwaan

 

Undernimming: Bistepark Landgoed Hoenderdaell yn Anna Paulowna, mei it spotsje ‘de natuer kin sa moai wêze’.
Hiemside: www.landgoedhoenderdaell.nl

It is hast unyk te neamen dat ûndernimmingen bûten ús provinsje harren fan ús memmetaal betsjinje om Fryske besikers te lûken. Dat rekket de Fries daliks. Lori’s, losrinnende ringsturtmaki’s, pensonearre kateftigen, ja alles yn geef Frysk. It filmke is faaks wat algemien, mar wol aktyf, blier en kleurryk. Sa te sjen rjochte oan húshâldingen mei jonge bern, dy’t graach bûtendoar boartsje en de natuer ûntdekke wolle. Foar ús is it sa al it meast bysûndere bistepark yn Europa en dat ‘mar in oerke riden fan Ljouwert ôf’!