De 18e Fryske telefyzje-
reklamepriis wurdt yn de earste
helte fan 2019 wer útrikt.
Noch efkes geduld dwaan

 

Undernimming: fakânsjepark ‘Klein Vaarwater’, mei reklame ‘Magysk Amelân’
Hiemside: www.kleinvaarwater-ameland.nl

De bylden jouwe rêst, foarsjoen fan moaie Fryske teksten dy’t dúdlik meitsje dat alle sintugen ryklik harren gerak krije sille. En dat mei de donkere stimme fan Freark Smink dêr oerhinne; wa soe dan net fuortendaliks de boat nimme wolle nei ’t Amelân ta. Trochdat de bylden stadich fan perpektyf feroarje en de teksten yn koarte stikjes op it skerm ferskine, wurdt men suver betsjoend en wol men graach fierder lêze. Op de eftergrûn net samar wat begeliedende muzyk, mar magyske en emosjonele klanken dy’t jin tinken dogge oan it romantyske Ierlân. Sa sille der grif noch in protte herten yn it sân fan It Amelân tekene wurde.