De 18e Fryske telefyzje-
reklamepriis wurdt yn de earste
helte fan 2019 wer útrikt.
Noch efkes geduld dwaan

 

Undernimming: Mazzelshop mei reklame ‘camping totaal’
Hiemside: www.mazzelshop.nl

Bysûnder is dat it liket dat se spesjaal in caravanrace organisearre hawwe foar dizze reklame. Rou en rûch rydt Emyl de race mei it Fryske plattelân as dekôr. Nettsjinsteande de púnheapen hat de caravan fansels alles te krijen mei dizze reklamespot dat giet oer kampearark en -reau. Nijsgjirrich is it kontrast tusken it rûge earste part mei oanboazjende muzyk ta in hichtepunt en dan ûnferwachts jout Emyl him noflik del tusken de wrakstikken yn. Neat is dêrby fergetten, in blomke op it taffeltsje makket it foar him folslein. Dat wurket beslist oansteklik en besoarget jin in glimlaits. Mei in echte Fryske stimme der oerhinne, sa te hearren streekrjocht fan it plattelân wei, en de begeliedende Fryske teksten hoopje wy dat dizze racesport ek elkenien oansprekke sil.